vezi mai mult

 
Repetat anunţ de participare
15.05.2018     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Achiziții publice » Anunt
15
01.2018
Anunt
   
 

                                                                                                                ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a serviciilor

 prin cererea ofertelor de prețuri 

 

 

1.  Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet”

2.  IDNO: 1003604153298

3.  Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri

4.  Obiectul achiziției: servicii de auditare a situaţiilor financiare anuale 2017

5.  Cod CPV: 79212000-3

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de auditare a situaţiilor financiare anuale 2017 conform necesităţilor Întreprinderii de Stat “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet” (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2017 este alocată suma necesară din surse proprii. 

      

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor solicitate

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

 

1

79212000-3

Auditarea situaţiilor financiare anuale 2017

-

 

 

6.  Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: 21 zile lucrătoare, or.Edinet,str.Sosiaua Bucovinei 24

 

7.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea 

1

2 auditori certificaţi

conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani

Da

2

Să nu aibă sancţiuni aplicate

societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit

Da

3

Certificat de înregistrare a societății de audit

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

4

Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

5

Licența pentru desfășurarea activității de audit.

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

6

Ultimul raport financiar

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Da

 

8.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a)     Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet”

b)    Adresa: MD-4101,or.Edinet,str.Sosiaua Bucovinei 24

c)     Tel: 0246-2-28-93

d)    Fax: 0246-2-29-93

e)     E-mail: edinetsilva07@yandex.ru

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Sofroni Elena-contabil sef

 

9.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

-         pînă la: ora 1000

-         pe: 30ianuarie 2018

-         pe adresa: Întreprinderea de Stat “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet”,or.Edinet,str, Sosiaua Bucovinei 24

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

10.            Oferta cîştigătoare se va stabili, luînd cumulativ în calcul:

a) perioada de efectuare a auditului;

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere;

c) termenul de prezentare a raportului auditorului;

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;

e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;

f) suma ofertei.

 

11.           Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

 

 

 

 

Administratorul Î.S. “Intreprinderea pentru silvicultura Edinet Veaceslav Chiriac                         _____________________

 

                                                                                                              L.Ș.